small menu ico

Souhlas se zpracováním osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o

zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

I. Správce osobních údajů

MIMA ploty s.r.o., se sídlem Opatovická 139, 664 61 Rajhradice, IČO: 28326768 , zapsaná ve Veřejném rejstříku pod spisovou značkou C 61375 u Krajského soudu v Brně, email: info@betonoveploty.cz (dále jen „Správce“)

Správce se zabývá výrobou, službami a obchodem s betonovými ploty, jejich díly a jinými betonovými výrobky.

 

II. Subjekt osobních údajů (klient)

Služby společnosti využívají její zákazníci, kteří společnost kontaktují za účelem poptávky a objednávky nabízených služeb formou elektronického poptávkového formuláře na internetových stránkách nebo e-mailem.

 

III. Zpracovávané osobní údaje

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu:

a) jméno a příjmení,

b) adresa (ulice a číslo, obec, PSČ),

c) telefonní číslo,

d) e-mail

e) rodné číslo

f) datum narození

 

IV. Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje uvedené v článku III. budeme zpracovávat za účelem:

a) zpracování poptávky, cenové nabídky, objednávky a fakturace za realizované služby.

b) zpracování smlouvy o dílo

 

V. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v článku III. je Váš souhlas.

 

VI. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také

zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Obecným

nařízením o ochraně osobních údajů.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní

organizaci. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti MIMA ploty s.r.o. nebo zpracovatelům.

 

VII. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání souhlasu, není-li právními předpisy vyžadována delší doba (např. v případě plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty).

 

VIII. Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

a) Máte právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům.

b) Máte právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme.

c) Máte právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní

údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit, a po dobu trvání omezení je nesmíme dál

zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy:

- jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli

přesnost osobních údajů ověřit;

- jestliže zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o

omezení jejich použití;

- jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro

určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

d) Máte právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní

údaje uvedené v článku III., zpracovávané na základě Vašeho souhlasu za účelem uvedenými v

článku IV.

e) Máte právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za

účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému

správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme

automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi;

f) Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním

osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. V České

republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha

7, www.uoou.cz.

 

IX. Marketingová sdělení

Kontaktní údaje (e-mail, případně telefon) našich klientů a uživatelů využíváme za účelem šíření obchodních sdělení, týkajících se pouze našich vlastních služeb. Tyto kontakty můžeme pro zasílání použít tehdy, pokud adresát toto využití již původně neodmítl.

Každý má právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení nebo zasláním zprávy na kontakt uvedený v článku I. tohoto souhlasu.

Podmínky zasílání obchodních sdělení podrobněji upravuje ustanovení par.7 zákona č.480/2004Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

 

X. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ na webových stránkách betonoveploty.cz

a odesláním poptávkového formuláře nebo formuláře cenové kalkulace, uděluji Správci souhlas se zpracováním mých osobních údajů dle výše uvedených podmínek.

+420 545 217 054
info@betonoveploty.cz
Poptávkový formulář
MIMA ploty – Ploty na celý život
Životnost přes 30 let, odolnost a minimální údržba
České produkty z českého materiálu
Možnost probarvení a oboustranného provedení
Montáže provádíme po celé ČR
18leté zkušenosti a tradice
Certifikovaná společnost
X
Robur logo